Kodeks etyki dla Kinezjologów

Niniejszy Kodeks stanowi zbiór wartości i zasad, którymi powinni kierować się osoby praktykujące Kinezjologię.

Kodeks został stworzony, aby nazwać najwyższe standardy postępowania osób związanych ze Stowarzyszeniem. Standardy mają służyć doskonaleniu jakości postępowania i wiedzy oraz narzędzi, przywracających zdrowie w najlepszy sposób.

Wobec klientów:

 1. Kinezjolog zapewnia przejrzystość pracy kinezjologicznej.
 2. Kinezjologa obowiązuje zachowanie poufności sesji.
 3. Kinezjolog ceni i szanuje autonomię klienta oraz jego wybory.
 4. Kinezjolog nie stawia diagnoz ani nie przepisuje leków lub zabiegów, chyba że jest do tego upoważniony.
 5. Kinezjolog nigdy nie zniechęca swoich klientów do konsultacji ze specjalistami ani nie zachęca do zaprzestania przyjmowania leków.
 6. Kinezjolog nigdy nie obiecuje konkretnych efektów sesji.
 7. Kinezjolog nie nadużywa testu mięśniowego.
 8. Ze względu na fizyczny i emocjonalny aspekt sesji kinezjologicznych, ważne aby kinezjolog używał odpowiedniego słownictwa, np. stół do masażu (nie łóżko) i był odpowiednio ubrany zachowując profesjonalizm i nie prowokując wytworzenia więzi emocjonalnej z klientem.
 9. Kinezjolog nigdy nie dyskryminuje nikogo ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną, narodowość, wyznanie, czy poglądy polityczne. Gabinet kinezjologa to bezpieczna przestrzeń dla wszystkich.
 10. Podaje prawdziwe informacje klientom skupiając się na pozytywnych perspektywach i możliwości rozwoju/zmiany.
 11. Szanuje myśli, uczucia, poglądy, które wyraża klient.

Wobec siebie:

 1. Kinezjolog jest świadomy odpowiedzialności wobec swoich klientów i dba o nich poprzez zachowanie własnej równowagi psycho-fizycznej.
 2. Kinezjolog potrafi uzasadnić swoje decyzje i działania oraz postępować zgodnie z kodeksem etyki.
 3. Kinezjolog regularnie korzysta z superwizji i poszerza swoją wiedzę i umiejętności poprzez dalsze szkolenia i edukację.
 4. Kinezjolog szanuje siebie jako specjalistę w swojej dziedzinie.

Wobec innych kinezjologów:

 1. Kinezjolodzy współpracują ze swoimi kolegami nad rozwojem Stowarzyszenia zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej.
 2. Promują komunikację i przyczyniają się do wymiany informacji i badań, udostępniają swoją wiedzę ogółowi społeczeństwa.
 3. Kinezjolodzy szanują innych kinezjologów, których metody pracy są częścią standardów zawodowych i etycznych.
 4. Kinezjolodzy z doświadczeniem wspierają także młodych kinezjologów.
 5. Kinezjolodzy we wzajemnych relacjach opierają się na szacunku i życzliwości, partnerstwie i zrozumieniu.

Wobec grupy zawodowej:

 1. Kinezjolog wspiera swoją grupę zawodową w rozwoju i utrzymaniu wartości kinezjologii.
 2. Kinezjolog aktywnie przyczynia się do rozwoju kinezjologii.
 3. Kinezjolog dba o reputację swojej grupy zawodowej.