PROCEDURA

PROCEDURA PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

  1. Osoba zainteresowana członkostwem w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Kinezjologii wypełnia poniższy formularz.

  2. Wnioski podlegają zaewidencjonowaniu oraz kontroli formalnej. W przypadku braków formalnych podlegają zwrotowi i pozostają bez rozpatrzenia.

  3. Wnioski podlegają rozpoznaniu przez Zarząd zgodnie z kolejnością wpływu.

  4. Głosowanie w przedmiocie przyjęcia Wnioskodawcy w poczet członków jest tajne.

  5. O wyniku rozpatrzenia wniosku Zarząd niezwłocznie informuje Wnioskodawcę wysyłając zawiadomienie na podany przez niego adres mailowy.

  6. Z chwilą podjęcia uchwały o przyjęciu Wnioskodawcy w poczet członków, staje się on pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia.

  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie o właściwym trybie postępowania decyduje Prezes Zarządu.

  8. Wpłata wpisowego oraz pierwszej składki następuje po otrzymaniu informacji o przyjęciu w ciągu 7 dni roboczych.

Zostań członkiem Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologii Zintegrowanej