Regulamin stowarzyszenia zwykłego pn.

Polskie Stowarzyszenie Kinezjologii Zintegrowanej

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Kinezjologii Zintegrowanej i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem”. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy na język angielski, która brzmi: „Polish Integrative Kinesiology Association”.

 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej - zrzeszającym osoby zajmujące się kinezjologią oraz pasjonatów tej metody.

 3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

 4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach  (Dz. U. z 2020 r., poz. 2261 j.t.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

 7. Celem Stowarzyszenia jest:

  1. podejmowanie działań na rzecz uregulowania w systemie prawnym zawodu kinezjologa

  2. popularyzacja i upowszechnianie wiedzy na temat kinezjologii jako formy terapii, różnych jej kierunków z uwzględnieniem kinezjologii energetycznej, w celu poprawy jakości życia człowieka oraz poprawy jego funkcjonowania w grupie, w środowisku, w relacjach społecznych, w środowisku rodzinnym i zawodowym

  3. integracja środowiska kinezjologów oraz osób zainteresowanych kinezjologią,

  4. podnoszenie poziomu wiedzy oraz zawodowych kwalifikacji członków Stowarzyszenia,

  5. kreowanie i opracowywanie standardów kształcenia i pracy konsultantów i terapeutów;

  6. popularyzowanie szeroko pojętej wiedzy o człowieku i możliwościach systemu ciało-mózg, pozwalających uruchomić mechanizmy samonaprawy i samoregulacji,

  7. szerzenie wiedzy o wpływie szeroko pojętego stresu na funkcjonowanie organizmu człowieka i jego wpływie na działalność i funkcjonowanie człowieka,

  8. budowanie jasnego, przejrzystego obrazu kinezjologii jako kierunku terapeutycznego

  9. inspirowanie do poszukiwania lepszego zdrowia i lepszego samopoczucia poprzez równoważenie energii: ciała, serca, umysłu i ducha; 

 1. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez nieodpłatne: 

  1. prowadzenie wszechstronnej działalności informacyjnej i edukacyjnej, popularyzującej wiedzę na temat kinezjologii poprzez:

  2. wydawnictwa publicystyczne i edukacyjne,

  3. Internet,

  4. współpracę z mediami,

  5. udział w targach specjalistycznych i innych imprezach promujących kinezjologię,

  6. inicjowanie zmian i przedkładanie własnych projektów zmian w przepisach prawa oraz opiniowanie projektów aktów prawnych

  7. organizowanie konferencji i seminariów naukowych, kursów, szkoleń,

  8. budowanie stałych kontaktów z międzynarodowymi organizacjami kinezjologicznymi;

  9. współdziałanie z samorządem terytorialnym, organami państwowymi i podmiotami gospodarczymi oraz osobami prawnymi w zakresie kinezjologii; 

  10. wspieranie i śledzenie działalności badawczej dotyczącej kinezjologii;

  11. współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, a także innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia;

  12. organizowanie spotkań integracyjnych i edukacyjnych;

  13. prezentowanie stanowisk i wydawanie oświadczeń w sprawach dotyczących kinezjologii,

  14. promowanie osiągnięć naukowych oraz najlepszych rozwiązań organizacyjnych w zakresie kinezjologii,

  15. inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie badań naukowych,

  16. organizowanie kongresów, zjazdów, sympozjów oraz konferencji naukowych,

 1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

 2. Nowych członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia po rozpatrzeniu deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.

 3. Nowo przyjęty członek zobowiązany jest do uiszczenia pierwszej składki członkowskiej w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia.

 1. 1. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.

  2. Skreślenie  z  listy  członków  następuje  na  skutek:

   1. śmierci  członka,

   2. złożenia  przez  członka  Zarządowi  pisemnego  oświadczenia  o wystąpieniu  ze  Stowarzyszenia.

  3. Skreślenia  z  listy  członków  dokonuje  Zarząd Stowarzyszenia.

  4. Wykluczenie  ze  Stowarzyszenia  następuje  z powodu:

   1. niewykonywania  przez  członka  postanowień  Regulaminu  lub  uchwał  Stowarzyszenia,

   2. podejmowania  przez  członka  działań  rażąco  sprzecznych  z  celami  Stowarzyszenia,

   3. działania  na  szkodę  Stowarzyszenia,  

   4. niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej 3 miesięcy oraz zaprzestania aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 3 miesięcy.  

   5. nieopłacenia składki członkowskiej o której mowa w punkcie 11 regulaminu.  

  5. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.

 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 członków i wybierany jest przez Zebranie Członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz 3 członków Zarządu. Na funkcję Prezesa wybiera Zebranie Członków.

  2. Zarząd powołuje się na 3 letnią wspólną kadencję. 

 1. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu. W trybie tym nie można powołać więcej niż połowy składu organu.

 1. 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Zarządu.

  2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos ma Prezes Zarządu.

  3. Uchwały Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

  4. Zebrania stowarzyszenia mogą odbywać się stacjonarnie oraz na odległość za pomocą środków elektronicznych w czasie rzeczywistym.

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

  1. realizowanie uchwał Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności,

  2. kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

  3. opracowywanie programów i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia,

  4. przyjmowanie członków i pozbawianie członkostwa,

  5. przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia,

  6. uchwalanie wysokości składek członkowskich,

  7. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia z zastrzeżeniem pkt 17 regulaminu Stowarzyszenia,

  8. zwoływanie Zebrań Członków,

  9. rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa. 

 1. 1. Podejmowanie przez Zarząd stowarzyszenia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

  2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

   1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;

   2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;

   3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;

   4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;

   5. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł. 

 1. Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie  Stowarzyszenia  wymaga  uchwały   Zebrania Członków  podjętej  większością  2/3  głosów  w  obecności  co  najmniej  1/2  liczby  Członków.  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.